Käesolev leping käsitleb Verdon OÜ (edaspidi "Teenuse osutaja") internetiteenuse (edaspidi "Teenus") kasutamise tingimusi. Kui Kasutaja registreerib end teenuse kasutamiseks või ostab kaupu Teenuse abil, siis tähendab see, et ta nõustub Teenuse tingimustega ja kohustub neid täitma.

Teenuse osutajal on õigus ühepoolselt muuta käesoleva kasutajalepingu tingimusi, ilma et tal oleks kohustust teatada sellest elektronposti teel kirjalikult või Teenuse vahendusel Kasutajale. Kasutaja kiidab muutused heaks sellega, kui ta kasutab Teenust.

Registreerimine

Kasutajaks registreerimiseks tuleb täita registreerimisblankett. Registreerida võib nii juriidiline kui ka füüsiline isik.

Kasutaja registreerimisel esitatud isikuandmed kantakse Verdon OÜ kliendiregistrisse ning kasutatakse kauba pakkumisel. Teenuse osutaja kohustub mitte edastama saadud andmeid kõrvalistele isikutele. Teenuse osutaja kontrollib kliendi andmeid ja otsustab järelmaksu ja maksetähtaja andmise üle. Võimalus osta kaupa ettemaksuga on kõigil.

Kasutajal on Teenuse kaudu õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või kõrvaldada andmed registrist.

Kasutaja vastutus ja kohustused

Kasutaja kohustub kasutama Teenust üksnes seadusele ja headele tavadele vastavatel eesmärkidel. Kasutaja kohustub Teenuse kaudu mitte vahendama ega saatma edasi ainestikku, mis on seaduse või heade tavade vastane või mis õhutab nimetatud tegevusele või edendab seda.

Alla 18-aastased saavad osta kaupa ainult ettemaksuga, kauba tellimiseks ja selle eest tasumiseks peab alaealisel olema vanema nõusolek.

Kasutaja vastutab täielikult käesoleva lepingu, seaduse või heade tavade vastasest Teenuse kasutamisest Teenuse osutajale, teistele Kasutajatele või kolmandatele isikutele tekkinud kahjude eest.

Erimeelsuste lahendamine

Käesolevat lepingut puudutavad erimeelsused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele.