Projektijuhtimine

Hea projekti eelduseks on hea idee, lahendus probleemile ja selged eesmärgid. Projekti eesmärkide saavutamiseks on kasutada teatud kindlad finants-, inim- ning ajaressursid, projekti algus ja lõpp on ajaliselt määratletud. Kuna paljude projektide elluviimiseks taotletakse sageli rahalist toetust erinevatest fondidest, seab see omad tingimused projektikavandi esitamisele, taotlusdokumentide vormistamisele, ressurssidest ja tähtaegadest kinnipidamise jälgimisele, kulude abikõlblikkuse määratlemisele ning vahe- ja lõpparuannete esitamisele.

Siinkohal pakuvad oma abi meie projektijuhid. Projektijuht plaanib, ohjab ja kontrollib projektirühma tööd nii sisulisest, personaalsest, tähtajalisest kui ka eelarvelisest aspektist.

Projektiplaani koostamine

Plaanimise peamiseks eesmärgiks on luua kõikehõlmav ülevaade kogu projektist. Loodud projektiplaan (avaneb täpsem kirjeldus, mis projekti plaan on) võimaldab jaotada projekti ressursse; vältida üle- ja alakoormust; ennetada riske; valitseda tegevusvaldkonnas toimuvaid muutusi.

Projekti plaan koosneb tavaliselt järgmistest osadest:

 1. Projekti nimi
 2. Taustinformatsioon
 3. Eemärk
 4. Sihtrühm
 5. Tegevuskava
 6. Teostamiseks vajalikud ressursid
 7. Rahastamine
 8. Juhtimise ja elluviimise organisatsioon
 9. Oodatavad tulemused
 10. Edukuse kirjeldus
 11. Riskid

Lisad (ajagraafikud, lepingud allhankijatega, hinnapakkumised, eelarve jne) (allikas: http://www.siseministeerium.ee/failid/Projplaani_koostamine.rtf.)

Rahastamistaotluste täitmine

Aitame sõnastada projekti eesmärgi ja sõlmprobleemid, mida projekti läbiviimisega lahendama hakatakse, samuti aitame läbi mõelda ja kirjeldada eesmärgi saavutamiseks vajalikud tegevused ja soovitavad tulemused. Koostame projekti eelarve, vajadusel vahearuanded ning projekti lõpuks kuluaruande ja lõpparuande jm dokumentatsiooni vastavalt rahastaja nõudmistele.

Projektide rahastamisallikad


Rahastamisvõimaluste monitooring

EAS on koostanud andmebaasi eesmärgiga abistada Teid sobiva toetuse leidmisel. Andmebaasis on enam kui 150 kohalikku- ja välistoetust, mis peamiselt pakuvad toetusi avalikule-, era- ja kolmandale sektorile. http://easbaas.5dvision.ee/

 • Projektide läbiviimine
 • Projekti koordineerimine
 • Projektikoosolekute juhtimine
 • Vajalike hangete läbiviimine
 • Aruandluse korraldamine
 • Ressurssidest kinnipidamise jälgimine


Ehitus

 • Nõustamine-ehitusalaste lahenduste väljapakkumine
 • Ehitusmaterjalide hanked projektimüügist
 • Ehitusmaterjalide kohalevedu ehitusobjektile
 • Ehitustööd vundamendi rajamisest hoone lõpliku valmimiseni
 • Koostöös oma ala asjatundjatest partneritega pakume:
  • Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitus (k.a. imbväljakute rajamine)
  • Keskküttesüsteemide ehitus; päikesepaneelide paigaldus
  • Elektri- ja nõrkvoolutööd
  • Omanikujärelevalve teenuse pakkumine